فرم بررسی گردش کار کارمندان


ارزیابی پتانسیل کارمندان برای ترک شرکت
 

 • جنبه های مثبت شغل من بیشتر از جنبه های منفی است.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • جنبه های مثبت شغل شما چیست؟
 • جنبه های منفی شغل شما چیست؟
 • چه جنبه هایی از شغل شما، آزارتان می دهد؟