ارزیابی دپارتمان خدمات مشتری


4 سوال: ارزیابی کیفیت خدمات مشتری
 

 • کارمندان به مشکلات مشتریان گوش داده و آن را درک می کنند.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • دپارتمان من به تمامی سوالات مشتریان پاسخ می دهد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • کارکنان دپارتمان من سرویس های خوبی را برای مشتریان فراهم می کنند.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • در حالت کلی از نحوه ارائه خدمات به مشتریان در دپارتمانم راضی هستم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم