اقدامات برای رضایت مشتری نسبت به  سیاست بیمه
 

 • آیا بیمه نامه دارید؟
  • بله
  • خیر
 • از چه نوع بیمه ای استفاده می کنید؟
  • شخصی
  • عمومی
 • چه کسی شما را به گرفتن بیمه نامه تشویق کرد؟
  • رسانه ها
  • مسئول بیمه
  • دولت
  • دوستان و آشنایان
  • غیره
 • در حال حاضر چند بیمه نامه دارید؟
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • بیشتر از 5
 • نوع بیمه نامه خود را ذکر کنید.
 • اعتبار بیمه نامه ی شما چقدر است؟
  • بیشتر از 5سال
  • بیشتر از 20سال
 • آیا از مزایای بیمه نامه ها استفاده کرده اید؟
  • بله
  • خیر
 • اگر پاسخ بله است،چندبار استفاده کرده اید؟
  • 1
  • 2
  • 3
  • بیشتر از 3
 • نحوه پرداخت بهای بیمه نامه چگونه است؟
  • ماهیانه
  • هر3 ماه
  • هر 6 ماه
  • سالیانه
 • آیا بیمه نامه ها تابحال بدلیل عدم پرداخت بها، فسخ شده اند؟
  • بله
  • خیر
 • آیا از خدمات بیمه نامه آگاهی دارید؟
  • بله
  • خیر
 • تا به حال چه استفاده ای از خدمات بیمه نامه داشته اید؟