ارزیابی فارغ التحصیلی

اطلاعات خروجی از نظرسنجی برای فارغ التحصیلان دانشگاه


 

 • جنسیت:
  • مذکر
  • مونث
 • زمان فارغ التحصیلی:
  • بهار
  • تابستان
  • پاییز
  • زمستان
 • سال فارغ التحصیلی:
 • رشته ی فارغ التحصیلی:
 • معدل فارغ التحصیلی:
 • برنامه ی شما بعد از فارغ التحصیلی چیست؟
  • ادامه تحصیل
  • استخدام دولت
  • کسب و کار صنعتی
  • کسب و کار خانوادگی
  • غیره