ارزیابی دوره دبیرستان


احساسات عمومی دانش آموزان در طول زمان خود در دبیرستان
 

 • نام دبیرستان شما:
 • نوع دبیرستان:
  • نظری
  • کاردانش
  • فنی حرفه ای
 • جنسیت:
  • مذکر
  • مونث
 • معدل شما:
  • 19-20
  • 18-19
  • 16-18
  • 15-16
  • 10-15
  • زیر10
 • میزان رضایت خود از هریک از موارد زیر را بیان کنید.
 • روش تدریس:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • روابط معلم و دانش آموز:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • تجهیزات آموزشی:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • مشاور مدرسه:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • تغذیه:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • تجهیزات ورزشی:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • سرویس مدرسه و حمل و نقل:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • امنیت:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • برنامه های درسی:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • دبیران:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • لطفا اگر دررابطه با موارد بالا نظری دارید ذکر کنید.
 • چه زمانی برای اولین بار راهنمایی هایی درمورد شغل و ادامه تحصیل دریافت کردید؟
  • قبل از دوره ی دبیرستان
  • سال اول دبیرستان
  • سال دوم دبیرستان
  • سال سوم دبیرستان
  • پیش دانشگاهی
  • راهنمایی دریافت نکردم.
 • چه کسی شما را در این مورد راهنمایی کرد؟
  • اعضای خانواده
  • مشاور مدرسه
  • مشاور خارج از مدرسه
  • دبیران
  • غیره
 • بیشترین سطح تحصیلات که برای آن برنامه ریزی کرده اید چیست؟
  • دیپلم
  • فوق دیپلم
  • لیسانس
  • فوق لیسانس
  • دکتری