ارزیابی خشونت در مدارس


احساس دانش آموز نسبت به ایمنی در محوطه مدرسه
این ارزیابی برای درک تجربه ی شما ازخشونت در مدرسه است.لطفا این ارزیابی را با دقت پر کنید.

 • نام مدرسه ی شما:
 • جنسیت شما:
  • مذکر
  • مونث
 • مقطع تحصیلی:
 • خشونت در بین دانش آموزان مدرسه ی شما چقدر اتفاق می افتد؟
  • 1 بار در سال یا کمتر
  • بیشتر از 1 بار در سال
  • بیشتر از 1 بار در ماه
  • بیشتر از 1 بار در هفته
  • بسیار زیاد
 • مدرسه ی خود را چگونه توصیف می کنید؟
 • ساختمان مدرسه من تمیز است.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • بیشتر چیزها در مدرسه ی من تخریب شده است.( پنجره، میز و نیمکت، تخته و غیره)
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • مناطق اطراف مدرسه در شب نورپردازی خوبی دارند.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • مدرسه ی من برای جلوگیری از خشونت تدابیر خوبی اندیشیده است.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • معلم ها برای برخورد با خشونت بین دانش آموزان آمادگی لازم را دارند..
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • همه ی ما برای برخورد با اتفاقات خشونت آمیز آموزش دیده ایم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • دانش آموزان خشن در مدرسه ی ما زیاد است.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • تجربه ی خشونت در مدرسه ی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟ موارد زیر را مشخص کنید.
 • من در مدرسه احساس امنیت می کنم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • من در راه مدرسه به خانه و برعکس احساس امنیت می کنم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • دانش آموزان دیگر به من زور می گویند.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • به دانش آموزان دیگر زور می گویم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • معلمان یا کارکنان مدرسه من را اذیت می کنند.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • اگر دانش آموزی در موقعیت خطرناک باشد من سریعا موضوع را به مدرسه گزارش می دهم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • اگر دانش آموزی در موقعیت خطرناک باشد من به او کمک می کنم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • من در خانه بدلیل مسائل مربوط به مدرسه تنبیه می شوم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • مثالی از خشونت در مدرسه ی خود ذکر کنید.
 • در ترم گذشته چندین بار بدلیل عدم امنیت در مدرسه، در خانه مانده و به مدرسه نرفتید؟
  • هیچوقت
  • 1 یا2 بار
  • 3-5 بار
  • 6-10 بار
  • بیشتر از 1 بار