تحقیق و انواع تحقیقات بازار

 

تحقیق عبارت است از بررسی از طریق روش های عینی، به منظور کسب اطلاعات یا کشف اصول وابسته به آن. با توجه به این تعریف، تحقیقات بازاریابی عبارت است از روش عینی، منظم و منسجم که از طریق آن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری صاحبان کسب و کار فراهم می آید.

کاربرد تحقیقات بازاریابی: یکی از مواردی که موجبات تصمیمات سازنده و درست مدیران بازاریابی را فراهم می آورد تحقیقات بازاریابی است. بهره برداریهای مختلفی از تحقیقات بازاریابی به عمل می آید که از جمله این موارد عبارتند از:

  • نخستین گام در تحقیقات بازاریابی شناخت خریداران است و در نتیجه زیربنای مدیریت سازمانهایی است که برنامه کار خود را با توجه به نیازها و خواسته های مشتریان تنظیم می کند؛

▪ تحقیقات بازاریابی با کشف بازارهای جدید، موارد استفاده از محصولات و خدمات پیشین را گسترش می دهد؛

▪ تحقیقات بازاریابی باعث حذف تصمیماتی می شود که بر اطلاعات نادرست استوار است و از سرمایه گذاریهای سنگین در بخشهای غیر ضروری جلوگیری می شود؛

▪ تحقیقات بازاریابی موجب کاهش هزینه ها می شود؛

▪ تحقیقات بازاریابی تاثیر فعالیتهای تبلیغاتی را زیاد کرده، موجب افزایش فروش می شود.

نقش تحقیقات بازاریابی برقراری پیوند بین مشتری یا مصرف کننده و سازمان از طریق اطلاعات است. تحقیقات بازاریابی را به طور کلی می توان به گروه های زیر تقسیم کرد:

الف) تحقیقات درباره بازار؛

ب) تحقیقات درباره مشتری و مصرف کننده؛

ج) تحقیقات درباره محصول.

● مراحل کلی انجام تحقیقات بازاریابی

۱- تنظیم مسئله؛

۲- تعیین طرح تحقیق؛

۳- تعیین روش گردآوری اطلاعات؛

۴- طراحی فرم های گردآوری اطلاعات؛

۵- نمونه گیری؛

۶- گردآوری اطلاعات؛

۷- پردازش داده ها؛

۸- تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات؛

۹- تهیه گزارش تحقیق.

● انواع تحقیقات بازاریابی چیست؟

▪ تحقیقات کمی: در این تحقیقات امکان اندازه گیری نتایج وجود داشته باشد. این روشها بر پایه تحقیقات پیمایشی قرار دارد که اغلب از نمونه هایی بیش از ۱۰۰ نفر استفاده می شود. ولی پژوهشگران بر این باور نیستند که باید فقط از روش کمی استفاده کرد. اغلب پژوهشگران بر این باورند که باید نخست با استفاده از روشهای کیفی از دیدگاه و نظرات افراد آگاه شده و سپس درصدد ارائه اعداد و ارقام برآمد. بنابراین، شاید بهترین راه در تحقیقات بازار این باشد که از ترکیبی از روشهای کیفی و کمی استفاده کرد.

▪ تحقیقات کیفی: در برخی از تحقیقات، پژوهشگران می خواهند نه تنها درباره آنچه رخ می دهد بلکه درباره علت و شیوه رخ دادن آن درکی عمیق پیدا کنند. تحقیقات کیفی عمدتاً به دنبال چرایی موضوع تحقیق است و اقدامی در جهت اندازه گیری پاسخها به عمل نمی آورد. تحقیق کیفی می تواند داده های پربار و غنی ارائه کند و از این طریق پژوهشگر می تواند به نوع نگرش، رفتار ، نیازها و انگیزه های آزمودنی ها پی ببرد. در تحقیقات کیفی عمدتاً از روشهای مصاحبه آزاد و بحث گروهی استفاده می شود.

● مواقع سودمندی تحقیقات بازاریابی

۱- عدم وجود اطلاعات لازم برای تصمیم گیری

۲- وجود چند راه مختلف و عدم توان در تصمیم گیری

۳- وجود کشمکش در داخل سازمان

۴- مشاهده مشکلاتی نظیر کاهش سهم بازار یا ضعیف شدن نحوه توزیع.

۵- وقتی به کار تازه ای دست می زنیم، نظیر عرضه محصولی جدید، تغییر قیمت، ایجاد شبکه توزیع جدید، تغییر بسته بندی یا تقسیم بازار فروش.

● چگونه یک تیم تحقیقات بازار انتخاب کنیم؟

سازمانها و مؤسسات برای تصمیم گیری درباره انجام یک پروژه در داخل سازمان خود و یا برون سپاری آن می بایست مواردی را در نظر گیرند. در زیر برخی شرایط که در آن برون سپاری تحقیقات بازاریابی توصیه شده، آمده است:

▪ در صورتی که پروژه گستره وسیعی داشته باشد.(تعداد نمونه ها زیاد باشد یا می بایست در چند منطقه یا ناحیه انجام شود.)

▪ نبود متخصصان لازم برای انجام پروژه یا کمبود وقت آنان.

▪ در بسیاری از موارد به منظور اجتناب از انحراف در تحلیل نتایج، استفاده از متخصصان بیرونی توصیه می شود.

▪ برای همکاری موفقیت آمیز بین مؤسسه تحقیقاتی و استفاده کننده از تحقیقات، هر دو طرف می بایست همچون افراد حرفه ای رفتار کرده و برای رسیدن به اهداف مورد نظر برنامه ریزی کرده و مشکلات احتمالی را حل کنند.

توسط : یاسمن نجفی زاده


اشتراک در تلگرام
اشتراک در فیسبوک
اشتراک در توئیتر
اشتراک در واتس‌اپ
اشتراک در واتس‌اپ
اشتراک در SMS


توسط سامانه یوچک پرسشنامه آنلاین بسازید ، آن را به اشتراک بگذارید و از داده های بدست آمده گزارش گیری کنید.