رفتارشناسی برند (مدل تست IQ)


برند Mindset
 

 • آیا از وجه تمایز برند خودتان با سایر برندها آگاهی دارید؟
  • بله
  • خیر
 • آیا شرکت شما صاحب برند است؟
  • بله
  • خیر
 • آیا نظر مشتریان را درباره ی برند خود می دانید؟
  • بله
  • خیر
 • آیا مدیران شرکت هم خود را در مورد برند مسئول می دانند؟
  • بله
  • خیر
 • آیا کارمندان سازمان از اهداف برند آگاهی دارند؟
  • بله
  • خیر
 • آیا در هنگام تصمیم گیری های استراتژیک، علاوه بر استراتژی برند، به نظر مشتریان نیز توجه می شود؟
  • بله
  • خیر
 • آیا برای مصرف کنندگان و استفاده کنندگان ، اولویت قائل می شوید؟
  • بله
  • خیر