نظرسنجی تست وفاداری- نسخه جمع آوری منابع


این پرسشنامه بدون بی احترامی به صورت رایگان با توجه به قوانین ارائه شده است
سلام
شما برای اهدا به انجمن خیریه ی .... دعوت شده اید. از چند صد نفر خواسته شده تا این ارزیابی را تکمیل کنند. تقریبا پنج دقیقه طول خواهد کشید. از وقتی که می گذارید متشکریم.

 • من احتمالا کمک به این انجمن خیریه را ادامه خواهم داد.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • اگر قرار باشد خیریه ای را انتخاب کنم، مجددا خیریه ی .... را انتخاب می کنم.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • بطور کلی تا چه حد از خیریه ی ... راضی بودید؟
  • بسیار راضی
  • تا حدودی راضی
  • نظری ندارم
  • تا حدودی ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • من علاقه مندم این خیریه را به دیگران معرفی کنم.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • لطفا میزان موافقت خود با جملات زیر را ارزیابی کنید.
 • رابطه ی این خیریه با من خوب بود.
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • این خیریه با صداقت ارتباط برقرار می کند.
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • این خیریه متعهد به راه حل های پیروزی است (از اهدا کنندگان استفاده نمی کند)
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • من به کارکنان خیریه اعتماد دارم.
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • این خیریه بسیار وفادار است.
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • معتقدم که این خیریه لیاقت وفاداری من را هم دارد.
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • در سالهای اخیر وفاداری من به این خیریه بیشتر شده است.
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • این خیریه مردم و روابط را پیش از جمع آوری منابع مالی کوتاه مدت قرار می دهد.
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • شرایط برای وقف به این خیریه آسان است.
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • این خیریه استاندارد ها را رعایت می کند.
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • این خیریه یک استراتژی برنده دارد (اقتصاد برتر در خدمت اهدا کنندگان آن)
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • این خیریه افراد برجسته (کارکنان، شرکا و غیره) را جذب و حفظ می کند.
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • این خیریه راهکارهای نوآورانه ای را ایجاد می کند که زندگی من را ساده تر می کند.
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • چه مدت است که به این خیریه وقف می کنید؟
  • کمتر از یک سال
  • یک یا سه سال
  • سه تا پنج سال
  • پنج تا ده سال
  • بیشتر از ده سال
 • خیریه باید چه کاری انجام دهد تا وفاداری شما به آن افزایش یابد؟