ارزیابی سرویس اینترنتی


ارزیابی خدمات برای ارائه  خدمات اینترنتی
 

 • در حالت کلی، تجربه ی استفاده از سرویس اینترنتی را چطور ارزیابی می کنید؟
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • بسیارخوب
  • عالی
 • در مورد سرویس اینترنتی موارد زیر را رتبه بندی کنید:
 • اعتماد :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • بسیارخوب
  • عالی
 • سرعت :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • بسیارخوب
  • عالی
 • شلوغی سیگنال :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • بسیارخوب
  • عالی
 • قطعی اینترنت :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • بسیارخوب
  • عالی
 • نصب و راه اندازی نرم افزار شرکت را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • بسیارخوب
  • عالی
 • برای راه اندازی چه سیستمی با مرکز تماس گرفتید؟
 • موارد زیر را برای بخش پشتیبانی رتبه بندی کنید:
 • خوش رفتاری :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • بسیارخوب
  • عالی
 • حرفه ای بودن :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • بسیارخوب
  • عالی
 • علاقه به حل مشکل :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • بسیارخوب
  • عالی
 • آیا مشکل شما با تماس تلفنی حل شد؟
  • بله
  • خیر
  • به یاد نمی آورم
  • غیره