8 سوال برای ارزیابی خدمات و کمک به فروشندگان
 

 • لطفا نظر خود را در مورد فروشنده در قالب جملات زیر بیان کنید.
 • دانش فروشنده در مورد محصولات بالا بود.
  • بشدت مخالفم
  • مخالفم
  • نظری ندارم
  • موافقم
  • بشدت موافقم
  • برخوردی نداشته ام
 • فروشنده خریدار را منتظر نمی گذاشت.
  • بشدت مخالفم
  • مخالفم
  • نظری ندارم
  • موافقم
  • بشدت موافقم
  • برخوردی نداشته ام
 • فروشنده خوش رفتار بود.
  • بشدت مخالفم
  • مخالفم
  • نظری ندارم
  • موافقم
  • بشدت موافقم
  • برخوردی نداشته ام
 • فروشنده اطلاعات محصول را واضح بیان می کرد.
  • بشدت مخالفم
  • مخالفم
  • نظری ندارم
  • موافقم
  • بشدت موافقم
  • برخوردی نداشته ام
 • فروشنده شرایط خدمات پس از فروش را توضیح می داد.
  • بشدت مخالفم
  • مخالفم
  • نظری ندارم
  • موافقم
  • بشدت موافقم
  • برخوردی نداشته ام
 • فروشنده صمیمی بود.
  • بشدت مخالفم
  • مخالفم
  • نظری ندارم
  • موافقم
  • بشدت موافقم
  • برخوردی نداشته ام
 • من از خدمات مشتریان راضی هستم.
  • بشدت مخالفم
  • مخالفم
  • نظری ندارم
  • موافقم
  • بشدت موافقم
  • برخوردی نداشته ام
 • چه مدت منتظر بودید تا فروشنده به شما بپیوندد؟
  • 0-2 دقیقه
  • 3-5 دقیقه
  • 6-10 دقیقه
  • 11-15 دقیقه
  • بیشتر از 15 دقیقه