رضایت از خدمات مشتری


فروشنده خدمات مشتری را ارزیابی و نیازهای شرکت را برآورده می کند
 

 • بطور کلی من از نحوه ی انجام پروژه توسط شرکت راضی هستم.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
  • استفاده نکردم
 • نماینده خدمات به مشتریان، آموزش های لازم را دیده بود.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • شرکت نظارت خوبی روی نماینده خدمات مشتریان دارد.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • نماینده خدمات مشتریان استانداردهای لازم را بکار می گرفت.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • نماینده خدمات مشتریان مطابق خواسته ی من عمل می کرد.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • در حالت کلی از خدمات مشتریان راضی هستم.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • مدیر بخش حرفه ای و آگاه بود.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • رابطه ی خوبی با مدیر بخش داشتم.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • مدیر بخش به سوالات من بخوبی پاسخ داد.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • در کل از عملکرد مدیر بخش راضی هستم.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • دلیل اصلی رضایت شما از خدمات مشتری چیست؟
 • دلیل اصلی رضایت شما از مدیر بخش چیست؟
 • اگر نظر یا پیشنهاد دیگری دارید، وارد کنید.