ارزیابی خدمات خودرو


ارزیابی خدمات برای نمایندگی خودرو
 

 • کیفیت کار انجام شده :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • راحتی شما :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • جلوگیری از ایجاد نارضایتی شما :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • تلاش برای رضایت شما :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • رفتار دوستانه :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • ساعات مناسب برای خدمت رسانی :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • ایجاد آسان قرار ملاقات :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • استقبال از شما :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • تلاش در کارهای تعمیری :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • مدیریت جایگزین :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • محیط تمیز و راحت :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • تحویل به موقع :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • آیا در تجربه ی اخیر شما اتفاقات زیر رخ داده است؟
 • شرایط کار برای شما توضیح داده شد؟
  • بله
  • خیر
  • استفاده نکردم
 • کارهای انجام شده برای شما توضیح داده شد؟
  • بله
  • خیر
  • استفاده نکردم
 • زمانی که خودروی شما آماده شد، به شما اطلاع رسانی کردند؟
  • بله
  • خیر
  • استفاده نکردم
 • تمام کارهای اداری انجام شده بود؟
  • بله
  • خیر
  • استفاده نکردم
 • آیا با شما تماس گرفتند و از رضایت شما مطلع شدند؟
  • بله
  • خیر
  • استفاده نکردم