ارزیابی طراحی محصول / خدمات


ارزیابی طراحی محصول یا خدمات
 

 • در حالت کلی تا چه حد از محصول راضی هستید؟
  • بسیار راضی
  • تا حدودی راضی
  • نظری ندارم
  • تا حدودی ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • از نظر شما چه چیزی در مورد محصول باید بهبود یابد؟
 • براساس تجربه ی شما، محصول در مقایسه با برندهای دیگر چگونه است؟
  • بهتر
  • مشابه
  • بدتر
  • مطمئن نیستم
 • چه میزان از محصول استفاده می کنید؟
  • هر روز
  • هرهفته
  • هرماه
  • استفاده نمی کنم
  • مطمئن نیستم
 • معمولا کجا از محصول استفاده می کنید؟
  • خانه
  • محل کار
  • مکانی دیگر
  • استفاده نمی کنم
 • در مقایسه با ماه پیش، چه میزان از محصول استفاده می کنید؟
  • بیشتر
  • مشابه ماه قبل
  • کمتر
  • مطمئن نیستم
 • آیا برای خرید منتظر فصل حراج می مانید؟
  • بله
  • خیر
 • آیا اطلاعات مندرج بر بسته ی محصول را می خوانید؟
  • بله
  • خیر
  • مطمئن نیستم
 • برندهای دیگری که در گذشته استفاده می کردید، را ذکر کنید.