فرم ارزیابی استفاده از خشكشویی


نمونه خوبی از محصولات برای استفاده از فرم نظرسنجی
 

 • در 7 روز گذشته چه اندازه از ماشین لباسشویی برای شستشو استفاده کرده اید؟( اگر استفاده نکرده اید 0 را بنویسید)
 • از چه مدل ماشینی برای شستشوی لباس استفاده می کنید؟
  • مدل 1
  • مدل 2
  • مدل 3
 • لطفا میزان استفاده از پودرهای لباسشویی زیر را مشخص کنید:
 • برند1
  • بطور منظم
  • تا حدودی بطور منظم
  • گاهی اوقات
  • هرگز
  • به یاد نمی آورم
 • برند2
  • بطور منظم
  • تا حدودی بطور منظم
  • گاهی اوقات
  • هرگز
  • به یاد نمی آورم
 • برند3
  • بطور منظم
  • تا حدودی بطور منظم
  • گاهی اوقات
  • هرگز
  • به یاد نمی آورم
 • برند4
  • بطور منظم
  • تا حدودی بطور منظم
  • گاهی اوقات
  • هرگز
  • به یاد نمی آورم
 • برند5
  • بطور منظم
  • تا حدودی بطور منظم
  • گاهی اوقات
  • هرگز
  • به یاد نمی آورم
 • میزان استفاده از مایع لباسشویی های زیر را بر اساس برندها مشخص کنید:
 • برند 1
  • بطور منظم
  • تا حدودی بطور منظم
  • گاهی اوقات
  • هرگز
  • به یاد نمی آورم
 • برند 2
  • بطور منظم
  • تا حدودی بطور منظم
  • گاهی اوقات
  • هرگز
  • به یاد نمی آورم
 • برند 3
  • بطور منظم
  • تا حدودی بطور منظم
  • گاهی اوقات
  • هرگز
  • به یاد نمی آورم
 • در 3 ماه گذشته از چه برندی بیشتر برای شستشو استفاده کرده اید؟