مدل ارزیابی رضایت مشتری

 


 

 • میزان رضایت از محصولات و خدمات را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی
  • بسیار رضایت بخش
  • متوسط
  • تا حدودی نارضایت بخش
  • بسیار ضعیف
 • فرآیند پشتیبانی و حل مشکل را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • بسیار نارضایت بخش
  • تا حدودی نارضایتی
  • متوسط
  • تا حدودی رضایت بخش
  • بسیار رضایت بخش
 • حالا لطفا درمورد ویژگی های محصول فکر کنید. تا چه حد از محصول راضی هستید؟
  • بسیار ناراضی
  • تا حدودی ناراضی
  • متوسط
  • تا حدودی راضی
  • بسیار راضی
 • اگر از محصول راضی نیستید لطفا علت را توضیح دهید.