مدل ارزیابی انگیزه و تجربه ی خرید

 


 

 • لطفا مشخصات زیر را در مورد نماینده خدمات ( فروشنده با مسئول پشتیبانی) با مقیاس 1 تا 5 ارزیابی کنید، که 1 به معنای خدمات بد و 5 به معنای خدمات عالی است. اگر با نماینده خدمات ارتباط برقرار نکرده اید، لطفا 6 را انتخاب کنید.
 • میزان اطلاعات ارائه شده درباره محصول:
  • 1 ضعیف
  • 2 نسبتا خوب
  • 3 خوب
  • 4 بسیار خوب
  • 5 عالی
 • نحوه برخورد:
  • 1 ضعیف
  • 2 نسبتا خوب
  • 3 خوب
  • 4 بسیار خوب
  • 5 عالی
 • اشتیاق برای راهنمایی و پشتیبانی:
  • 1 ضعیف
  • 2 نسبتا خوب
  • 3 خوب
  • 4 بسیار خوب
  • 5 عالی
 • کارایی / سرعت عمل:
  • 1 ضعیف
  • 2 نسبتا خوب
  • 3 خوب
  • 4 بسیار خوب
  • 5 عالی
 • توانایی تعامل:
  • 1 ضعیف
  • 2 نسبتا خوب
  • 3 خوب
  • 4 بسیار خوب
  • 5 عالی
 • سابقه ی محصول
 • کدامیک از محصولات را خریداری کرده اید؟
  • محصول 1
  • محصول 2
  • محصول 3
  • محصول 4
 • به طور کلی، محصول را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • ضعیف
  • نسبتا خوب
  • خوب
  • بسیار خوب
  • عالی
 • دلیل خرید محصول چیست؟
  • خرید شخصی
  • خرید کاری
  • خرید به عنوان هدیه
  • خریداری شده توسط شخص دیگربه درخواست من
  • موارد دیگر