ارزیابی خدمات سرویس ISP


نظرسنجی ارزیابی خدمات و بازخورد مشتری برای ارائه بهتر اینترنت است
 

 • در حالت کلی، خدمات اینترنتی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • مطمئن نیستم
 • در حالت کلی، اتصال اینترنتی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • مطمئن نیستم
 • در حالت کلی، نصب نرم افزار و سادگی استفاده از اینترنت را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • مطمئن نیستم
 • برای چه سیستم عاملی با قسمت پشتیبانی تماس گرفتید؟
 • نماینده ی پشتیبانی را ارزیابی کنید.
 • رابطه ی دوستانه :
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • مطمئن نیستم
 • تخصص کاری :
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • مطمئن نیستم
 • علاقه به حل مشکل :
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • مطمئن نیستم
 • درک مشکل :
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • مطمئن نیستم
 • مشکل شما با برقراری تماس حل شد؟
  • بله
  • خیر
  • بخاطر نمی آورم
  • مطمئن نیستم
 • خدمات اینترنتی این شرکت را در مقایسه با شرکت های دیگر چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • مطمئن نیستم