ارزیابی موقعیت رقابتی و اثربخشی بازاریابی شرکت ها
 

 • لطفا در ارزیابی موارد زیر به ما کمک کنید.
 • مسیر و هدف شرکت:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • عملکرد شرکت در مقایسه با سال گذشته:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • توانایی مالی شرکت:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • کارآمدی شرکت:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • مهارتهای بازاریابی شرکت:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • توانایی ترویج محصول مصرفی:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • موفقیت در معرفی محصولات جدید:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • تمرکز شرکت بر رضایت مشتری:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • ارائه محصولات خلاقانه ی شرکت:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • کیفیت روابط کاری در شرکت:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • کیفیت فعالیت های شرکت:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • کیفیت پشتیبانی محصولات و خدمات:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • ارزیابی استراتژی برند:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • بازاریابی برند:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • سرمایه گذاری شرکت بر روی برند:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • تبلیغات برند:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • خلاقیت برند:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • برنامه ریزی تبلیغاتی شرکت:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف