مفهوم ارزیابی و قیمت گذاری برای محصول یا خدمات جدید
 

 • در سال گذشته، چه تعداد از این محصول را و با چه قیمتی خریداری کردید؟
 • تا چه حد با محصول آشنایی دارید؟
  • این محصول را نمیشناختم.
  • اطلاعات کلی داشتم.
  • در موردش تحقیق کرده بودم.
  • این محصول را در انتخاب هایم در نظر می گرفتم.
  • مرتبا این محصول را خریداری می کنم
 • اگر مصرف کننده ی این محصول هستید مدت زمان استفاده از آن را تعیین کنید:
  • کمتر از 1 ماه
  • 1-6 ماه
  • 6 ماه تا 1 سال
  • 1-2 سال
  • 3 سال یا بیشتر
  • استفاده نمی کنم.
 • هر چندوقت یکبار به محصول نیاز پیدا می کنید؟
  • 1 بار در هفته یا بیشتر
  • 2-3 بار در ماه
  • ماهی 1 بار
  • هر2-3 ماه یکبار
  • 2-3 بار در سال
  • 1بار در سال
  • استفاده نمیکنم
 • چقدر تمایل به خرید مجدد محصول دارید؟
  • زیاد
  • متوسط
  • کم
  • تمایلی ندارم
 • چه چیزی را در مورد این محصول می پسندید؟
 • چه چیزی را در مورد این محصول نمی پسندید؟
 • تا چه حد به این محصول نیاز دارید؟
  • زیاد
  • متوسط
  • کم
  • نیازی ندارم
 • هزینه ی محصول جدید را چقدر برآورد می کنید؟