ارزیابی کوتاه تلویزیونی و آگهی روزنامه برای یک فروشگاه retail که در طی جستجوی محصول دیده می شود
 

 • لطفا نظر خود را در مورد تبلیغات روزنامه بیان کنید.
 • سرگرم کننده
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • تاثیرگذار
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • جالب
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • جذاب
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • پر از اطلاعات
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • حرفه ای
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • لطفا نظر خود را در مورد تبلیغات تلویزیون بیان کنید.
 • سرگرم کننده
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • تاثیرگذار
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • جالب
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • جذاب
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • پر از اطلاعات
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • حرفه ای
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • در هنگام خرید، کدام تبلیغات را در ذهن داشتید؟
 • آیا تبلیغاتی از کالای مورد نظر در روزنامه یا مجله دیده اید؟
 • آخرین جایی که تبلیغ را دیدید کجا بود؟
  • تلویزیون
  • روزنامه
  • مجله
  • غیره
 • معمولا کدام موج رادیو را بیشتر گوش می دهید؟
 • بیشتر چه زمانی تلویزیون تماشا می کنید؟
  • صبح
  • ظهر
  • عصر
  • شب
 • معمولا چه روزنامه ای میخوانید؟