مجموعه ای از سوالات که در حال تجزیه و تحلیل یک آگهی برای پیدا کردن چگونگی دریافت آن طراحی شده است
 

  • کدام ویژگی تبلیغ را می پسندید؟
  • کدام تبلیغ را بیشتر مشاهده می کنید؟
  • چه ویژگی در تبلیغ بارز بود؟
  • نسبت به شخصیت های تبلیغ چه حسی داشتید؟
  • پیام تبلیغ در مورد محصول چه بود؟
  • کدام قسمت از تبلیغ مناسب نبود؟
  • برداشت شما از تبلیغ چه بود؟
  • آیا شخصیت های تبلیغ را دوست داشتید؟
  • آیا تبلیغ انگیزه ای برای خرید بود؟