فرم کیفیت و رضایت از اسناد فنی را نشان می دهد
 

 • میزان رضایت خود از هر یک از عوامل زیر را تعیین کنید.
 • تناسب مستندات ارائه شده با نیازهای شما:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • کیفیت اطلاعات در سیستم شما:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • صحت اطلاعات منتقل شده:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • کارآمدی اطلاعات و مستندات:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • به طور کلی چه میزان از اطلاعات و مستندات ارائه شده رضایت دارید؟
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • برای بهبود مجموعه اطلاعات و مستندات موردنیاز چه انتقادها و پیشنهادهایی دارید؟