فرم ارزیابی محصولات سخت افزاری


استفاده از سخت افزار، باعث اهمیت و ارزشیابی آن میشود
 

 • میزان اهمیت هر یک از عوامل زیر در انتخاب محصولات سخت افزاری را مشخص کنید.
 • سهولت نصب :
  • بسیار مهم
  • تا حدودی مهم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی کم اهمیت
  • مهم نیست
 • کیفیت محصول:
  • بسیار مهم
  • تا حدودی مهم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی کم اهمیت
  • مهم نیست
 • تطابق با استانداردهای روز :
  • بسیار مهم
  • تا حدودی مهم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی کم اهمیت
  • مهم نیست
 • پشتیبانی نرم افزاری :
  • بسیار مهم
  • تا حدودی مهم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی کم اهمیت
  • مهم نیست
 • پشتیبانی محصول :
  • بسیار مهم
  • تا حدودی مهم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی کم اهمیت
  • مهم نیست
 • کیفیت پشتیبانی :
  • بسیار مهم
  • تا حدودی مهم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی کم اهمیت
  • مهم نیست
 • اعتبار برند:
  • بسیار مهم
  • تا حدودی مهم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی کم اهمیت
  • مهم نیست
 • قیمت محصول :
  • بسیار مهم
  • تا حدودی مهم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی کم اهمیت
  • مهم نیست
 • عملکرد کلی :
  • بسیار مهم
  • تا حدودی مهم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی کم اهمیت
  • مهم نیست
 • در 3 ماه اخیر از چه نوع سخت افزاری استفاده کرده اید؟
 • کیفیت آن را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • چه میزان توقعات شما را برآورده کرده است؟
  • خیلی زیاد
  • زیاد
  • متوسط
  • کم
  • خیلی کم
 • خدمات پشتیبانی آن را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • کیفیت خدمات دریافتی از شرکت تولید کننده آن را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • تناسب قیمت و کیفیت آن چگونه بود؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • عمکلرد کلی محصول سخت افزاری را چگونه توضیف می کنید؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف