نظرسنجی سخت افزار / نرم افزار

فرم ارزیابی محصولات سخت افزاری


استفاده از سخت افزار، باعث اهمیت و ارزشیابی آن میشود
 

 • میزان اهمیت هر یک از عوامل زیر در انتخاب محصولات سخت افزاری را ...

فرم ارزیابی محصولات سخت افزاری


استفاده از سخت افزار، باعث اهمیت و ارزشیابی آن میشود
 

 • میزان اهمیت هر یک از عوامل زیر در انتخاب محصولات سخت افزاری را مشخص کنید.
 • سهولت نصب :
  • بسیار مهم
  • تا حدودی مهم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی کم اهمیت
  • مهم نیست
 • کیفیت محصول:
  • بسیار مهم
  • تا حدودی مهم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی کم اهمیت
  • مهم نیست
 • تطابق با استانداردهای روز :
  • بسیار مهم
  • تا حدودی مهم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی کم اهمیت
  • مهم نیست
 • پشتیبانی نرم افزاری :
  • بسیار مهم
  • تا حدودی مهم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی کم اهمیت
  • مهم نیست
 • پشتیبانی محصول :
  • بسیار مهم
  • تا حدودی مهم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی کم اهمیت
  • مهم نیست
 • کیفیت پشتیبانی :
  • بسیار مهم
  • تا حدودی مهم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی کم اهمیت
  • مهم نیست
 • اعتبار برند:
  • بسیار مهم
  • تا حدودی مهم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی کم اهمیت
  • مهم نیست
 • قیمت محصول :
  • بسیار مهم
  • تا حدودی مهم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی کم اهمیت
  • مهم نیست
 • عملکرد کلی :
  • بسیار مهم
  • تا حدودی مهم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی کم اهمیت
  • مهم نیست
 • در 3 ماه اخیر از چه نوع سخت افزاری استفاده کرده اید؟
 • کیفیت آن را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • چه میزان توقعات شما را برآورده کرده است؟
  • خیلی زیاد
  • زیاد
  • متوسط
  • کم
  • خیلی کم
 • خدمات پشتیبانی آن را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • کیفیت خدمات دریافتی از شرکت تولید کننده آن را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • تناسب قیمت و کیفیت آن چگونه بود؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • عمکلرد کلی محصول سخت افزاری را چگونه توضیف می کنید؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف

 

فرم ارزیابی نرم افزار


10 مورد برای اجرای نرم افزار و استفاده و ارزیابی آن
 

 • در انتخاب نرم افزار، هر یک از عوامل زیر چقدر برای شما مهم است؟

فرم ارزیابی نرم افزار


10 مورد برای اجرای نرم افزار و استفاده و ارزیابی آن
 

 • در انتخاب نرم افزار، هر یک از عوامل زیر چقدر برای شما مهم است؟
 • سهولت نصب:
  • بسیار مهم
  • تا حدودی مهم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی کم اهمیت
  • مهم نیست
 • کیفیت محصول:
  • بسیار مهم
  • تا حدودی مهم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی کم اهمیت
  • مهم نیست
 • تطابق با استانداردهای روز:
  • بسیار مهم
  • تا حدودی مهم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی کم اهمیت
  • مهم نیست
 • پشتیبانی نرم افزاری:
  • بسیار مهم
  • تا حدودی مهم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی کم اهمیت
  • مهم نیست
 • پشتیبانی مشتریان:
  • بسیار مهم
  • تا حدودی مهم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی کم اهمیت
  • مهم نیست
 • کیفیت خدمات پشتیبانی:
  • بسیار مهم
  • تا حدودی مهم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی کم اهمیت
  • مهم نیست
 • اعتبار برند:
  • بسیار مهم
  • تا حدودی مهم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی کم اهمیت
  • مهم نیست
 • قیمت نرم افزار:
  • بسیار مهم
  • تا حدودی مهم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی کم اهمیت
  • مهم نیست
 • عملکرد کلی نرم افزار:
  • بسیار مهم
  • تا حدودی مهم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی کم اهمیت
  • مهم نیست
 • راه اندازی و بهره برداری از نرم افزار:
  • بسیار مهم
  • تا حدودی مهم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی کم اهمیت
  • مهم نیست

 

ارزیابی پیش از نصب


بررسی قبل از نصب برای نوع محصول سخت افزار / شبکه / روتر
 

ارزیابی پیش از نصب


بررسی قبل از نصب برای نوع محصول سخت افزار / شبکه / روتر
 

 • آیا موارد زیر پیش از نصب محصول برای شما مفید بودند؟
 • اطلاعات وب سایت:
  • بله
  • خیر
 • آگاهی نماینده ی نصب:
  • بله
  • خیر
 • ارتباط با تکنسین:
  • بله
  • خیر
 • خدمات پشتیبانی وب سایت:
  • بله
  • خیر
 • پشتیبانی تلفنی:
  • بله
  • خیر
 • آیا شرکت در حال حاضر از محصول استفاده می کند؟
  • بله
  • خیر
 • شرکت شما از چه محصولات دیگری استفاده می کند؟
  • بله
  • خیر
 • از نظر شما هزینه ی پکیج سالیانه چقدر است؟
 • لطفا خدمات قبلی ارائه شده به شما را نام ببرید:

 

ارزیابی مستندات فنی


فرم کیفیت و رضایت از اسناد فنی را نشان می دهد
 

 • میزان رضایت خود از هر یک از عوامل زیر را تعیین کنید.
 • تناسب م ...

ارزیابی مستندات فنی


فرم کیفیت و رضایت از اسناد فنی را نشان می دهد
 

 • میزان رضایت خود از هر یک از عوامل زیر را تعیین کنید.
 • تناسب مستندات ارائه شده با نیازهای شما:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • کیفیت اطلاعات در سیستم شما:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • صحت اطلاعات منتقل شده:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • کارآمدی اطلاعات و مستندات:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • به طور کلی چه میزان از اطلاعات و مستندات ارائه شده رضایت دارید؟
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • برای بهبود مجموعه اطلاعات و مستندات موردنیاز چه انتقادها و پیشنهادهایی دارید؟

 

فرم رضایت از نصب سخت افزار


فرم شامل نصب، ارزیابی و خرید پستی است
 

 • سایت، 24 ساعته آماده ی پاسخگویی است.
  • شدیدا موافقم
  • ...

فرم رضایت از نصب سخت افزار


فرم شامل نصب، ارزیابی و خرید پستی است
 

 • سایت، 24 ساعته آماده ی پاسخگویی است.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • دستورالعمل راه اندازی قابل فهم است.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • مکان برای نصب آماده بود.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • برنامه ی زمانی نصب مطابق خواسته من بود.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • تحویل به موقع و کامل انجام گرفت.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • اتصالات برقی در امنیت کامل انجام شد.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • چه میزان از محصول استفاده می کنید؟
  • هر روز
  • هفته ای یک بار
  • 2-3 بار در ماه
  • 1 بار در ماه
  • هر2-3 ماه یک بار
  • 2-3 بار در سال
  • غیره
 • در حالت کلی تا چه حد از محصول راضی هستید؟
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • آیا باز هم این محصول را خریداری می کنید؟
  • قطعا
  • احتمالا
  • نمیدانم
  • احتمالا خیر
  • قطعا خیر

 

نظرسنجی های وب یک راه عالی برای درک بازخورد مشتری در خطوط محصول، ویژگی ها و خدمات جدید است. نظرسنجی های اینترنتی به شما کمک می کند درک واقعی از نیازهای بازار برای حفظ یک مزیت رقابتی را داشته باشید.الگوهای بازاریابی زیر شامل ارزیابی وب سایت، خدمات تجارت الکترونیک، رضایت خرده فروش وب و غیره می باشد