ارزیابی خدمات خطوط هواپیمایی


ارزیابی تمام جنبه های خدمات مسافرتی هوایی
 

 • لطفا سرویس های دریافتی از آژانس هواپیمایی تا فرودگاه را ارزیابی کنید.
 • سرعت راه اندازی کار در آژانس هواپیمایی :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • کارآمدی آژانس هواپیمایی :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • دریافت صحیح اطلاعات پرواز :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • برخورد مناسب :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • زمان ورود و خروج از فرودگاه :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • کیفیت پرواز :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • راحتی در هواپیما :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • هدف اصلی شما از این سفر چه بود؟
  • کسب و کار
  • تفریح
 • در حالت کلی رفتار پرسنل پرواز چگونه بود؟
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف