TEST TEST TEST

نگرش خرید در سوپرمارکت


فهرستی از نگرش خرید در سوپرمارکت
 

 • اگر محصولی تاریخ گذشته باشد ترجیح میدهم آن را تغییر دهم بجای اینکه به مغازه ی دیگری بروم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • ترجیح می دهم از سوپرمارکت های بزرگ خرید کنم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • از پخت غذا در خانه لذت میبرم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • فیلم ها را از سوپرمارکت خریداری می کنم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • خرید از سوپرمارکت را دوست دارم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • اگر سوپرمارکت مجهز باشد غذاهای داغ را نیز از آنجا خریداری می کنم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • سوپرمارکت ها فروش خوبی دارند.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • من در هنگام خرید از سوپرمارکت از کارت تخفیف استفاده می کنم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • من به خرید محصولات جدید علاقه دارم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • در سوپرمارکت ها کالاهای جدید و به روز وجود دارد.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • یافتن کالاها در سوپرمارکت ها آسان است.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • من با برنامه ی قبلی به خرید می روم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • تسویه حساب خرید به شکل کامپیوتری انجام می شود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • قیمت ها در سوپرمارکت ها بیشتر است.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • من برای صرفه جویی در وقت همه ی خریدم را از یک مغازه انجام می دهم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم

 

uCheck on New Host