ارزیابی مغازه های Retail


لیست کوتاه از متغیرهای شخصیتی فروشگاه Retail که می توان آن را تکرار کرد
 

 • کیفیت مغازه ای که از آن خرید می کنید را مشخص کنید.
 • تنوع انتخاب :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • قیمت بالا :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • کیفیت بالا :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • مد روز :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • خدمات خوب :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • خرید آسان :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • برخورد مناسب :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • حراج خوب :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • خلاقیت :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • نحوه چیدمان کالا :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف