تجربه بیمار در دفتر دامپزشکی، از جمله کیفیت در مراقبت، هزینه ها و احتمال بازگشت دوباره در این فرم بررسی می شود
 

 • نام حیوان خانگی:
 • نوع حیوان خانگی:
 • چگونه از بیمارستان ما مطلع شدید؟
  • دامپزشک
  • اینترنت
  • دوست و آشنا
  • تبلیغات
  • غیره
 • لطفا دلیل مراجعه به بیمارستان را مشخص کنید.
  • معاینه دوره ای
  • موقعیت اورژانسی
  • مریضی حیوان
  • غیره
 • آیا دامپزشک مشکل حیوان شما را فهمید؟
  • بله
  • خیر
 • آیا دامپزشک وضعیت حیوان شما را به طور شفاف توضیح داد؟
  • بله
  • خیر
  • نظری ندارم
 • تا چه حد از تمیزی و ظاهر بیمارستان راضی بودید؟
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • متوسط
  • کم
  • بسیار کم
 • تا چه حد از هزینه های بیمارستان راضی هستید؟
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • متوسط
  • کم
  • بسیار کم
 • آیا مجددا به بیمارستان ما مراجعه می کنید؟
  • قطعا
  • احتمالا
  • نظری ندارم
  • احتمالا خیر
  • قطعا خیر
 • آیا این بیمارستان را به دیگران نیز توصیه می کنید؟
  • بله
  • خیر