بررسی ارزیابی عامل بیمه برای رضایت مشتری
 

 • تا چه حد از کار با نماینده ی فعلی بیمه راضی هستید؟
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • نماینده ی بیمه پاسخگو و مسئولیت پذیر بود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • نماینده بیمه بسیار آگاه و مفید بود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • پیشنهادات متناسب با خواسته های من بود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • بخش خدمات مشتریان پاسخگوی نیاز من بود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • من نماینده ی بیمه ی خود را به دیگران نیز توصیه می کنم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • نماینده ی بیمه را چگونه پیدا کردید؟
  • اینترنت
  • رسانه ها
  • تبلیغات
  • نمایندگی بیمه
  • توصیه دیگران
  • غیره
 • آیا باز هم با این نماینده کار را ادامه می دهید؟
  • بله
  • خیر