بررسی بیمه بهداشتی بر اساس پوشش، حق بیمه و سهولت استفاده از آن
 

 • از نظر شما بیمه سلامت تا چه حد اهمیت دارد؟
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • متوسط
  • کم
  • کم
 • آیا در حال حاضر بیمه ی سلامت دارید؟
  • بله
  • خیر
 • چه کسی بیمه ی سلامت شما را پرداخت می کند؟
  • کارفرما
  • دولت
  • خودم
  • غیره
 • بیمه ی شما شامل کدامیک از خدمات زیر است؟
  • ویزیت پزشک
  • زایمان
  • خدمات سلامت روانی
  • اورژانس
  • عمل داخلی و سرپایی
  • غیره
 • استفاده از این بیمه، چه میزان بر کمیت و کیفیت خدمات بیمارستان ها موثر است؟
  • خیلی زیاد
  • زیاد
  • متوسط
  • کم
  • خیلی کم
 • اگر تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستید، لطفا دلیل آن را مشخص کنید:
  • نیازی ندارم
  • هزینه های بیمه بالاست
  • کارفرما هزینه را پرداخت نمی کند
  • تجربه ی بدی در زمینه ی بیمه دارم
  • به بیمه اعتقادی ندارم
  • غیره