بررسی بیمه سیل و طوفان


بررسی بیمه سیلاب برای دارندگان سند
 

 • آیا منطقه ی شما سیل خیز است؟
  • بله
  • خیر
 • آیا بیمه ی سیل و طوفان دارید؟
  • بله
  • خیر
 • آیا تا بحال بر اثر سیل به شما خسارتی وارد شده است؟
  • بله
  • خیر
 • آیا اخیرا درخواستی در مورد این بیمه داشته اید؟
  • بله
  • خیر
 • آیا بیمه ی شما خسارتها را پوشش داده است؟
  • بله
  • خیر