بررسی بیمه آتش سوزی برای تعیین صاحبان دارایی ها، موارد مربوط به آتش سوزی، تلفات و ادعاهای قبلی
 

 • آیا بیمه ی خانه شامل بیمه ی آتش سوزی می شود؟
  • بله
  • خیر
  • بیمه ی آتش سوزی جداگانه دارم
 • آیا تا بحال بر اثر آتش سوزی به شما خسارتی وارد شده است؟
  • بله
  • خیر
 • اگر آسیبی دیده اید، آیا پر کردن فرم درخواست برای بیمه آسان بود؟
  • بسیار آسان
  • آسان
  • نظری ندارم
  • دشوار
  • بسیار دشوار
 • بجز خانه کدام مورد جزو بیمه ی آتش سوزی است؟
  • ساختمان های اطراف
  • اموال شخصی
  • غیره
 • آیا بیمه ی خود را متناسب با بهای منزلتان انتخاب می کنید؟
  • بله
  • خیر
 • اگر بیمه ی آتش سوزی ندارید علت چیست؟
  • نیازی ندارم
  • از پس هزینه ها برنمی آیم
  • بیمه ی منزل دارم
  • غیره