ارزیابی بیمه کسب و کار


بیمه نامه شرکت و اندازه گیری رضایت کارکنان
 

 • آیا در حال حاضر تحت پوشش بیمه ی کسب و کار هستید؟
  • بله
  • خیر
 • بیمه ی شما شامل کدامیک از خدمات زیر است؟
  • بیمه ی اموال
  • غرامت کارگران
  • بیمه مسئولیت حرفه ای
  • بیمه وقفه کسب و کار
  • غیره
 • آیا تا بحال بخاطر وقفه ی کسب و کار رنج برده اید؟
  • بله
  • خیر
 • کدام یک از این مسئولیت ها احتمالا بر کسب و کار شما تاثیر می گذارد؟
  • مسئولیت کلی
  • مسئولیت تولید
  • مسئولیت حرفه ای
  • مسئولیت تبلیغاتی
 • این بیمه، کدامیک از موارد زیر را شامل می شود؟
  •  از دست دادن سرمایه
  •  مخارج اضافی
  •  مکان موقت
  •  تعمیرات
  •  تبعیت کشور
 • آیا از بیمه های کسب و کار شکایتی داشته اید؟
  • بله
  • خیر
 • آیا تمایلی به تغییر بیمه ی کسب و کار خود دارید؟
  • بله
  • خیر