ارزیابی خدمات هتل برای مهمانان
 

 • لطفا 3 دلیل اصلی انتخاب این هتل را مشخص کنید.
  • می خواستم تجربه ی جدیدی داشته باشم.
  • خدمات هتل بسیار خوب است.
  • تبلیغات هتل را دیدم.
  • محیط هتل را دوست دارم.
  • برخورد کارکنان عالی است.
  • نماینده ی سفر به من پیشنهاد کرد.
  • من اغلب این هتل را انتخاب می کنم.
  • در این هتل مراسم خاصی برگزار می شود.
  • شرکتم این هتل را انتخاب کرده است.
  • تنها هتلی بود که می شد در آن اقامت کرد.
  • دوستان و آشنایان پیشنهاد دادند.
  • هزینه ها عادلانه است.
  • موقعیت هتل مناسب است.
  • در هتل سرگرمی های خوبی وجود دارد.
  • غیره
 • میزان اهمیت موارد زیر را مشخص کنید.
 • استقبال خوب:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • زمان انتظار برای گرفتن اتاق:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • برخورد پذیرش:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • خدمات پس از پذیرش:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • تجهیزات هتل:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • نظافت و بهداشت اتاق:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • تجهیزات اتاق:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • مواد غذایی در اتاق:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • با توجه به اقامتتان در هتل، موارد زیر را ارزیابی کنید:
 • استقبال خوب :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • زمان انتظار برای گرفتن اتاق :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • برخورد پذیرش :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • خدمات پس از پذیرش :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • تجهیزات هتل :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • نظافت و بهداشت اتاق :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • تجهیزات اتاق :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • مواد غذایی در اتاق :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف