برای ارائه بهتر به بررسی یک پزشک وارزیابی بیمارستان تلاش میکنیم


 

 • نوع درمان یا مراجعه خود را مشخص کنید:
  • بیهوشی
  • جراحی قلب و عروق
  • اورژانسی
  • معاینه خانوادگی
  • عمل جراحی
  • هماتولوژی / انکولوژی
  • درمان داخلی
  • نوزادان
  • جراحی مغز و اعصاب
  • زنان و زایمان
  • گوش و حلق و بینی
  • چشم پزشکی
  • ارتوپدی
  • پاتولوژی
  • اطفال
  • جراحی پلاستیک
  • روانپزشکی
  • رادیولوژی
  • جراحی قفسه سینه
  • اورولوژی
  • غیره
 • سابقه استفاده از خدمات پزشکی خود را مشخص کنید:
  • کمتر از 5 سال
  • 5-9سال
  • 0-14
  • 15-19
  • 20 یا بیشتر
 • بیمارستانی را که در آن تحت درمان بوده اید را ارزیابی کنید.
 • مسئولان به صحبت های پزشک عمل می کردند.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • مسئول به صحبت پزشک گوش کرد اما اشتباه انجام داد.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • رابطه ی من با مسئول بیمارستان خوب بود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • میزان اهمیت هریک را مشخص کنید.
 • هزینه ی خدمات بیمارستان:
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • رضایت از کادر پزشکی:
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • اعتبار بیمارستان:
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • اعتبار پزشکان:
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • رابطه ی بین شما و پزشک:
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • دقت کادر پرستاری:
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • تجربه ی بیماران قبلی:
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • راحتی در بیمارستان:
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت