TEST TEST TEST


خدمات ارزیابی پزشکی برای مطلوبیت  معاینه پزشک و نگرش مشتریان به خدمات فعلی است
 

 • لطفا میزان اهمیت موارد زیر را در هنگام انجام آزمایشات روزانه مشخص کنید.
 • سرعت انجام آزمایش:
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • دقت و صحت انجام کار:
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • تخصص کادر پزشکی:
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • درمان و مراقبت پزشکی:
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • خدمات لازم برای انجام آزمایش:
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • انتقال اطلاعات به شرکت بیمه:
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • رابطه ی شخصی:
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • اگر آزمایش شما توسط افراد متخصص انجام شود، گزارش کاملی از آن تهیه شود و گزارش صرف 3 روز به شرکت بیمه داده شود،آیا باز هم تمایل به تعویض آزمایشگاه دارید؟
  • بله
  • خیر
  • مطمئن نیستم
 • موارد زیر را با توجه به جدیدترین تجربه ی خدمات درمانی که دریافت کردید کامل کنید.
 • سرعت انجام آزمایش:
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • دقت در گزارش آزمایش:
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • تخصص کادر پزشکی:
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • گزارش آزمایش به شرکت بیمه:
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • رابطه ی شخصی با مسئول درمان:
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف

 

uCheck on New Host