اصول فنون مذاکره

مقیاس خود سنجی ارتباط اثربخش در سازمان

 


لطفا نمونه پرسشنامه زیر را تکمیل نمایید.

 • ۱. وجود روابط مناسب بین سرپرست و افراد تحت نظارتش، عامل مؤثری در مبادلۀ صحیح اطلاعات است.
 • < ...

مقیاس خود سنجی ارتباط اثربخش در سازمان

 


لطفا نمونه پرسشنامه زیر را تکمیل نمایید.

 • ۱. وجود روابط مناسب بین سرپرست و افراد تحت نظارتش، عامل مؤثری در مبادلۀ صحیح اطلاعات است.
  • موافقم
  • نمی‌دانم
  • مخالفم
 • ۲. اعتقاد سرپرست نسبت به لزوم هماهنگی و تعامل بیشتر در محیط کار، بیش از روشی که وی برای برقراری ارتباط با دیگران به کار می‌برد، اهمیت دارد.
  • موافقم
  • نمی‌دانم
  • مخالفم
 • ۳. اگر بخواهیم پیام معینی را جداگانه به افراد متعددی منتقل کنیم، ارائه کتبی بهتر از ارائه شفاهی آن است.
  • موافقم
  • نمی‌دانم
  • مخالفم
 • ۴. تعریف کامل ارتباط عبارت است از: ارسال یا انتقال اطلاعات از شخصی به شخص دیگر.
  • موافقم
  • نمی‌دانم
  • مخالفم
 • ۵. یکی از اساسی‌ترین وظایف مدیران سطوح بالا آن است که شبکه‌های ارتباطی سازمان را پویا و اثربخش سازند.
  • موافقم
  • نمی‌دانم
  • مخالفم
 • ۶. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارتباط کتبی همیشه مؤثرتر از روش‌های دیگر و به ویژه مؤثرتر از ارتباط شفاهی است.
  • موافقم
  • نمی‌دانم
  • مخالفم
 • ۷. سکوت شرکت‌کنندگان در جلسۀ مشورتی، نشان‌دهندۀ درک صحیح و رضایت نسبی آنان از تصمیمات متخذه است.
  • موافقم
  • نمی‌دانم
  • مخالفم
 • ۸. اگر یکی از کارکنان هر واحد از سازمان متوجه مطلبی نشود، قطعاً ابهام خود را با طرح سؤال از سرپرست واحد محل کار خود، رفع خواهد کرد.
  • موافقم
  • نمی‌دانم
  • مخالفم
 • ۹. باید کارکنان را از جنبه‌های ناراحت کنندۀ قضایای شغلی و سازمان، مثل جنبه‌های خوب آن، آگاه کرد.
  • موافقم
  • نمی‌دانم
  • مخالفم
 • ۱۰. تقریباً همۀ کارکنان یک سازمان می‌خواهند بدانند نظر سرپرست مستقیم آنان نسبت به عملکرد شغلی‌شان، چیست.
  • موافقم
  • نمی‌دانم
  • مخالفم
 • ۱۱. در مواردی که قصد داریم افراد را نسبت به انجام دادن کاری ترغیب کنیم، روش کتبی بهتر از گفتگوی چهره به چهره است.
  • موافقم
  • نمی‌دانم
  • مخالفم
 • ۱۲. وقتی یک پیام به صورت شفاهی میان دو یا چند نفر مبادله می‌شود، معمولاً دخل و تصرفاتی در آن انجام می‌گیرد.
  • موافقم
  • نمی‌دانم
  • مخالفم
 • ۱۳. حتی اگر احساس‌های شخصی کارکنان نیز در نظر گرفته نشود، توضیح منطقی سرپرست آنان می‌تواند مورد قبولشان واقع شود.
  • موافقم
  • نمی‌دانم
  • مخالفم
 • ۱۴. استفاده از مفاهیم، لغات، اصطلاحات یا فرهنگ وسیع‌تر باعث می‌شود اثربخشی ارتباط برای گیرندگان پیام، کمتر شود.
  • موافقم
  • نمی‌دانم
  • مخالفم
 • ۱۵. یکی از روش‌های مؤثر دلسرد کردن افراد آن است که پیشنهادات مفید آنان را به حساب خود بگذاریم یا به نام خود، تمام کنیم.
  • موافقم
  • نمی‌دانم
  • مخالفم

با تشکر از شما!

قالب منابع انسانی ما می تواند یک محیط ارتباطی بین شما و کارکنان شما باشد. نامعلوم بودن این قالب های نظرسنجی آنلاین کمک می کند تا این مشکلات را کاهش داده و اداره منابع انسانی، یک ارزیابی واقع بینانه از فرهنگ شرکت را ارائه دهد. پس از آن شما می توانید سیاست ها را در جهت درست انجام دهید