• رتبه بندی رضایت بیمار در بیمارستان شما در سالهای اخیر چه تغییری کرده است؟
  • بصورت قابل توجهی بهبودیافته
  • تقریبا بهبود یافته
  • ثابت مانده
  • تقریبا کاهش یافته
  • بصورت قابل توجهی کاهش یافته
  • نمی دانم
 • رضایت بیمار تا چه حد در بیمارستان شما اهمیت دارد؟
  • در اولویت است
  • کمی در اولویت است
  • کمترین ارجحیت را دارد
  • نمی دانم
 • بیمارستان شما چند مرتبه برای بررسی رضایت بیمار ارزیابی انجام داده است؟
  • هرروز و برای هر مشتری
  • ماهی یکبار یا بیشتر
  • سالی 4 بار
  • سالی 2 بار
  • سالی یک بار یا کمتر
  • هرگز
 • از کدامیک از ابزارها برای ارزیابی استفاده می کنید؟
  • پرسشنامه های ارسال شده از طریق ایمیل
  • تلفن
  • یک شرکت برای ارزیابی این مورد بکار گرفته شد
  • جعبه های پیشنهاد قرار داده شده در محصولات
  • غیره
 • آیا بیمارستان شما برنامه ای را در جهت بهبود رضایت بیمار در سالهای اخیر بکار گرفته است؟
  • بله
  • خیر
  • نمی دانم
 • از نظر شما، کدام بخش از صنعت مراقبت بهداشتی به بهبود بیشتری در جهت رضایت بیمار نیاز دارد؟
  • بیمارستان ها
  • پزشکان
  • برنامه های مدیریت مراقبتی
  • بیمه کنندگان
  • خانه سالمندان
  • بخش بیماران سرپایی
  • غیره
 • مهمترین دلیل بهبود رضایت مشتری دربیمارستان شما چیست؟
  • ترس از دست دادن بیماران و شکست از رقبا
  • ترس از دست دادن قرارداد کارفرما
  • ترس از افزایش مقرره
  • ترس آسیب به شهرت شرکت
  • غیره
 • از نظر شما، آیا رضایت بیماراثر مستقیمی بر عملکرد بیمارستان دارد؟
  • بله
  • خیر
  • نمیدانم