فرم نظرسنجی مدیریت دانش


سیستم های دانش و ارتباطات درون سازمان: حضور و ارزیابی
 

 • آیا شرکت شما اطلاعات مفید را به اشتراک می گذارد؟
  • بله
  • خیر
  • اطلاعی ندارم
 • آیا شرکت شما از اینترنت برای انتقال اطلاعات بین کارمندان و مدیران استفاده می کند؟
  • بله
  • خیر
  • اطلاعی ندارم
 • آیا شرکت شما از اینترنت برای انتقال اطلاعات بین کارمندان و مهندسان تولید استفاده می کند؟
  • بله
  • خیر
  • اطلاعی ندارم
 • آیا شرکت شما از بکارگیری دوره های آموزشی در تولیدات اطمینان حاصل می کند؟
  • بله
  • خیر
  • اطلاعی ندارم
 • آیا شرکت شما از استعدادهای بالقوه استفاده می کند؟
  • بله
  • خیر
  • اطلاعی ندارم
 • چه فعالیت هایی بیشترین تاثیر را بر عملکرد شرکت دارند؟
 • چه دانشی این فعالیت ها را کاربردی تر می کند؟