ارزیابی محیط کاری شغلی
 

 • مدیریت معتقد است که کارمندان مهمترین بخش شرکت اند.
  • بشدت موافقم
  • تا حدودی موافقم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی مخالفم
  • بشدت مخالفم
 • میزان پایبندی کارکنان به قوانین شرکت، مورد ارزیابی قرار می گیرد.
  • بشدت موافقم
  • تا حدودی موافقم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی مخالفم
  • بشدت مخالفم
 • کارمندان نسبت به کار خود تعلق خاطر دارند.
  • بشدت موافقم
  • تا حدودی موافقم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی مخالفم
  • بشدت مخالفم
 • در این شرکت کارمندان از دستورالعمل های حرفه ای تبعیت می کنند.
  • بشدت موافقم
  • تا حدودی موافقم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی مخالفم
  • بشدت مخالفم
 • مدیریت شرکت، انگیزه و خلاقیت را در کارمندان افزایش می دهد.
  • بشدت موافقم
  • تا حدودی موافقم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی مخالفم
  • بشدت مخالفم
 • در حالت کلی محیط کار من ... است.
  • مثبت
  • نظری ندارم
  • منفی