ارزیابی شرایط کاری کارمند


ارزیابی کارکنان از شرایط آب و هوایی کار و پشتیبانی شرکت
 

 • من تشویق می شوم که برای انجام کارها ایده های جدید را بکار بگیرم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من با کارم احساس پیشرفت در جهت اهدافم را دارم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من ابزار و منابع کافی برای انجام کارم را دارم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • در کارم، اهدافم را بخوبی تعریف می کنم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • شرکت ، کارکنان را در جریان اتفاقات می گذارد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • زمانی که مشتری ناراضی است، من مشکلش را حل می کنم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من از تنوع جمعیت شناختی افراد در شرکتم آگاهم.(تحصیلات، جنسیت،...)
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من در کارم از استعدادها و مهارت هایم به خوبی استفاده می کنم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • سرپرست من برای بهبود کارم من را راهنمایی می کند.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من نسبت به تمام اتفاقات شرکتم آگاهی دارم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • در حالت کلی از شغلم راضی هستم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من از فرصت هایی که برای پیشرفت در اختیارم قرار داده می شود، راضی هستم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • برای بهبود شرکت خود چه پیشنهادی دارید؟
 • چه تغییراتی را پیشنهاد می کنید؟