ارزیابی داوطلب برای خدمات انجمن


درک کارکنان داوطلب از سازمان و مشارکت آنها
 

 • توسط چه کسی از این موقعیت باخبر شدید؟
  • دوستان و آشنایان
  • تبلیغات رسمی
  • اعضای انجمن
  • اینترنت
  • شرکت در مراسم ها
  • مدرسه/دانشگاه
  • انجمن های دیگر
  • تبلیغات رادیو
  • تبلیغات تلویزیون
  • تبلیغات مجله
  • غیره
 • اگر برای بهبود عملکرد انجمن پیشنهادی دارید لطفا ذکر کنید.