ارزیابی اعضای انجمن


عضویت در انجمن و کامل کردن فرم پیشنهادات و انتقادات
 

 • در حالت کلی کیفیت هر یک از فعالیت های انجام شده توسط انجمن ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 • کنفرانس ها:
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • خبرنامه ها:
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • رخدادهای خاص:
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • برنامه ها:
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • در حالت کلی تا چه حد از انجمن راضی بودید؟
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • چه مدت است که عضو انجمن هستید؟
  • کمتر از 6 ماه
  • 6 ماه تا 1 سال
  • 1-2سال
  • 3-5سال
  • بیشتر از 5 سال
 • اگر برای بهبود انجمن نظری دارید لطفا ذکر کنید.
 • نام:
 • آدرس:
 • شهر:
 • ایمیل: