ارزیابی استفاده از تلویریون و روزنامه


3 سؤال که مربوط به روزنامه هایی است که خواندید و میزان و زمان تماشای تلویزیون را بررسی می کند
 

 • لطفا ما را در پاسخگویی به سوالات زیر یاری دهید، سوالات مربوط به استفاده از رسانه هایی مانند تلویزیون و روزنامه است.
  چه روزنامه ای را اغلب مطالعه می کنید یا اشتراک دارید؟
 • روزنامه1
  • اشتراک
  • مطالعه
 • روزنامه2
  • اشتراک
  • مطالعه
 • روزنامه3
  • اشتراک
  • مطالعه
 • روزنامه4
  • اشتراک
  • مطالعه
 • روزنامه5
  • اشتراک
  • مطالعه
 • روزنامه6
  • اشتراک
  • مطالعه
 • روزنامه7
  • اشتراک
  • مطالعه
 • روزنامه8
  • اشتراک
  • مطالعه
 • روزنامه9
  • اشتراک
  • مطالعه
 • برای هریک از دوره های زمانی زیر لطفا تعداد ساعاتی که صرف تماشای تلویزیون می کنید، را مشخص کنید.
 • 7-9صبح
  • هیچی
  • نیم ساعت یا کمتر
  • نیم ساعت تا یک ساعت
  • 1-2ساعت
  • 2-3 ساعت
  • 3-4 ساعت
  • 4-5ساعت
  • بیشتر از 5 ساعت
 • 9صبح تا5 عصر
  • هیچی
  • نیم ساعت یا کمتر
  • نیم ساعت تا یک ساعت
  • 1-2ساعت
  • 2-3 ساعت
  • 3-4 ساعت
  • 4-5ساعت
  • بیشتر از 5 ساعت
 • 5-7:30 عصر
  • هیچی
  • نیم ساعت یا کمتر
  • نیم ساعت تا یک ساعت
  • 1-2ساعت
  • 2-3 ساعت
  • 3-4 ساعت
  • 4-5ساعت
  • بیشتر از 5 ساعت
 • 7:30 تا 11 شب
  • هیچی
  • نیم ساعت یا کمتر
  • نیم ساعت تا یک ساعت
  • 1-2ساعت
  • 2-3 ساعت
  • 3-4 ساعت
  • 4-5ساعت
  • بیشتر از 5 ساعت
 • 11شب تا صبح
  • هیچی
  • نیم ساعت یا کمتر
  • نیم ساعت تا یک ساعت
  • 1-2ساعت
  • 2-3 ساعت
  • 3-4 ساعت
  • 4-5ساعت
  • بیشتر از 5 ساعت