آیا مشتریان شما واقعا رابط عاطفی با شرکت یا نام تجاری شما دارند؟ این پرسشنامه به شما پاسخ می دهد
شما برای پیوستن به یک نظرسنجی کوتاه که در میان مشتریان شرکت/ برندX برگزار می شود دعوت شده اید. فقط هفت سوال وجود دارد و حدود چهار دقیقه از وقت شما را می گیرد. ما تمامی اطلاعات شما را محرمانه نگه می داریم و به اشخاص ثالث انتقال نخواهیم داد. از همکاری شما متشکریم.

 • در زیر 7 جمله در مورد روابط شما با شرکت وجود دارد. تصور کنید اگر شرکت/ برند یک فرد بوده و قادر به انجام رفتارهای مشابه و کارهایی است که مردم انجام میدهند.لطفا نظر خود را در مورد شرکت بعنوان یک فرد بیان کنید.
 • وجود شرکت/ برند1 در زندگی من ضروری است.
  • موافق
  • مخالف
 • من احساس می کنم که شرکت/برند1 را بخوبی درک می کنم.
  • موافق
  • مخالف
 • من احساس خوبی نسبت به شرکت/ برند1 دارم که نسبت به شرکت یا برندهای دیگر ندارم.
  • موافق
  • مخالف
 • شرکت/برند1 همیشه برای من خوب بوده است.
  • موافق
  • مخالف
 • شرکت/برند1 با من اشتراکات زیادی دارد.
  • موافق
  • مخالف
 • شرکت/برند1 من را به یاد کارهایی که کردم و مکانهایی که رفتم می اندازد.
  • موافق
  • مخالف
 • شرکت/ برند1 همیشه می تواند روی من حساب کند.
  • موافق
  • مخالف
 • من به شرکت/برند1 اعتماد دارم.
  • موافق
  • مخالف