ارزیابی ارزشهای زندگی


کدام اهداف زندگی (ارزش ها) برای شما مهم است؟
 

 • مردم به دنبال اهداف مختلفی در زندگی هستند. لطفا این فهرست را با دقت مطالعه کنید و سپس هر مورد را با توجه به میزان اهمیت آن در زندگی روزانه خود در مقیاس مشخص شده، ارزیابی کنید.
  1 بسیار مهم-10 بسیار بی اهمیت
 • حس تعلق:
 • لذت و هیجان در زندگی:
 • روابط گرم با دیگران:
 • خودباوری:
 • مورد احترام قرار گرفتن:
 • هیجان:
 • احساس موفقیت:
 • امنیت:
 • احترام به خود:
 • از بین 9 مورد بالا کدامیک برای شما از همه مهمتر است؟چرا؟