ارزیابی اهداف الگوهای زندگی


اهداف زندگی (ارزش ها) برای شما مهم است؟
 

 • هرکس در زندگی اهداف مختلفی دارد.لطفا میزان اهمیت هریک از موارد زیر را در زندگی روزمره ی خود تعیین کنید.
 • حس تعلق:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • بی اهمیت
  • بسیار بی اهمیت
 • لذت و هیجان در زندگی:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • بی اهمیت
  • بسیار بی اهمیت
 • روابط گرم با دیگران:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • بی اهمیت
  • بسیار بی اهمیت
 • خودباوری:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • بی اهمیت
  • بسیار بی اهمیت
 • مورد احترام قرار گرفتن:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • بی اهمیت
  • بسیار بی اهمیت
 • هیجان:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • بی اهمیت
  • بسیار بی اهمیت
 • احساس موفقیت:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • بی اهمیت
  • بسیار بی اهمیت
 • امنیت:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • بی اهمیت
  • بسیار بی اهمیت
 • احترام به خود:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • بی اهمیت
  • بسیار بی اهمیت
 • از بین 9 مورد بالا کدام یک از همه مهمتر از است؟