ارزیابی تجربه دانشجویی


بازبینی مبتنی بر تجربه کلی دانش آموزان
 

 • نام دانشگاه:
 • رشته ی تحصیلی:
 • طول دوره ی تحصیل:
  • 2 سال
  • 4 سال
  • غیره
 • جنسیت:
  • مذکر
  • مونث
 • تاریخ تولد:
 • در کل کیفیت تجربه ی دانشجویی چگونه است؟
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • موارد زیر را در محیط دانشگاه ارزیابی کنید.
 • کیفیت پرسنل آموزشی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت برنامه ی آموزشی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت تجهیزات آموزشی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت مشاوره:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت دانشجویان:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت فرصت های آموزشی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت محوطه ی دانشگاه:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت هزینه ها در مقایسه با خدمات:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • ظاهر کلی ساختمان های دانشگاه:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت کلاس ها و آزمایشگاه ها:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت کتابخانه:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت خوابگاه ها:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت غذا:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت حمل و نقل:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • امنیت:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • اگر در مورد موارد بالا نظری دارید ذکر کنید.
 • اثر تجربه ی دانشجویی بر هرکدام از موارد زیر را چگونه ارزیابی می کنید؟
 • سطح کلی اشتغال:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • آمادگی برای زندگی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • رقابت در رشته ی تحصیلی تان:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • مهارت های فکری:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • مهارت های ارتباط نوشتاری:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • مهارت های ارتباط شفاهی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • مهارت های رهبری و مدیریت:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • ظرفیت درک مسائل روز دنیا:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • ظرفیت بکارگیری علم نظری در کارهای عملی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • برنامه ی شما بعد از فارغ التحصیلی چیست؟
  • ادامه تحصیل در همین رشته
  • ادامه تحصیل در رشته ی دیگر
  • کار و تحصیل
  • کار
  • برای مدتی کوتاه بیکار
  • غیره
 • آیا دانشگاه ما را به دیگرن نیز توصیه می کنید؟
  • بله
  • خیر
 • آیا برنامه های آموزشی ما را به دیگران نیز توصیه می کنید؟
  • بله
  • خیر