ارزیابی استاد دانشگاه


ارزیابی استادان در دانشگاه  در هر ترم جدید
 

 • نام دانشگاه:
 • رشته ی تحصیلی:
 • نام استاد:
 • نام درسی که توسط این استاد تدریس شد:
 • جنسیت شما:
  • مذکر
  • مونث
 • تاریخ تولد:
 • مقطع تحصیلی:
  • سال اول
  • سال دوم
  • سال سوم
  • سال آخر
  • فارغ التحصیل
 • تجربه ی خود با این استاد را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • استاد خود را ارزیابی کنید.
 • کیفیت روش های آموزشی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت برنامه ی آموزشی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت فعالیت های تحقیقاتی در رابطه با درس:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت فرصت های تمرینی در این درس:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت روش های امتحانی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت تجهیزات و مواد آموزشی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت مشاوره ی تحصیلی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت مشاوره ی کاری:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت روابط بین دانشجو و استاد:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت منابع مطالعاتی این درس:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت مدیریت کلاس درس:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • برای بهبود عملکرد استاد چه پیشنهادی دارید؟